Änderungen vorbehalten

Samstag, 22.10.
ab 08:45

Einlass

 
09:00 - 09:10

 Konferenzinformation

 
09:10 - 09:40  Access-Update  Donaubauer
09:40 - 10:45  Dataverse  Kuindersma
 

K a f f e e

 
11:10 - 12:20  GUI mit HTML-Objekten  Unterschemmann
 

M i t t a g

 
13:30 - 15:00  SQL Server 2022  Jungbluth
 

K a f f e e

 
15:20 - 16:45  Von Access zu Blazor  Fried
 

kurze Pause

 
17:00 - 18:00  Neuheiten vom Access-Team  Microsoft

                         19:00-22:00 AEK-Abend

Sonntag, 23.10.
09:00 - 10:30  Das perfekte Access-Frontend  Hölscher
 

K a f f e e

 
11:00 - 12:10  Javascript-Frameworks  Möller
 

M i t t a g

 
13:20 - 14:20  Formular-Generator  Hackenthal
 

K a f f e e

 
14:40 - 16:00  Docker  Fox